Usmernenie k príprave pracovísk pre Corona

USMERNENIE K PRIPRAVE PRACOVISK PRE COVID-19

Koronavírusová choroba 2019 (COVID-19) je ochorenie dýchacích ciest spôsobené vírusom SARS-CoV-2. Z Číny sa rozšírila do mnohých ďalších krajín sveta vrátane Slovenska. V závislosti od závažnosti medzinárodných vplyvov COVID-19 môžu podmienky prepuknutia choroby - vrátane tých, ktoré stúpajú na úroveň pandémie - ovplyvniť všetky aspekty každodenného života vrátane cestovného ruchu, obchodu, cestovného ruchu, zásobovania potravinami a finančných trhov.

Zníženie dopadu v podmienkach prepuknutia choroby COVID-19 na podnikoch, pracovníkoch, zákazníkoch a verejnosti je dôležité, aby všetci zamestnávatelia teraz naplánovali plán COVID-19. V prípade zamestnávateľov, ktorí už plánovali pandémiu chrípky, môže plánovanie COVID-19 zahŕňať plány aktualizácie s cieľom riešiť špecifické riziká expozície, zdroje expozície, spôsoby prenosu a ďalšie jedinečné vlastnosti SARS-CoV-2 (tj v porovnaní s pandémiou). chrípkové vírusy).

Zamestnávatelia, ktorí sa nepripravili na pandemické udalosti, by sa mali pripraviť čo najskôr na potenciálne zhoršenie podmienok prepuknutia choroby. Nedostatočné plánovanie kontinuity môže viesť k kaskáde neúspechov, pretože zamestnávatelia sa snažia riešiť problémy COVID-19 s nedostatočnými zdrojmi a pracovníkmi, ktorí nemusia byť primerane vyškolení na prácu, ktorú môžu vykonávať za pandemických podmienok.

Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vypracoval toto plánovacie usmernenie COVID-19 založené na tradičných postupoch predchádzania infekciám a priemyselnej hygieny. Zameriava sa na potrebu zamestnávateľov implementovať technické, administratívne a pracovné kontrolné mechanizmy a osobné ochranné prostriedky (OOP), ako aj úvahy o tom.

Toto usmernenie je určené na účely plánovania. Zamestnávatelia a pracovníci by mali používať toto usmernenie pri plánovaní, aby pomohli určiť úrovne rizika v prostredí pracoviska a určiť akékoľvek vhodné kontrolné opatrenia, ktoré sa majú vykonať. Keď sa podmienky prepuknutia vírusu COVID-19 zmenia, môžu byť potrebné ďalšie usmernenia, a to aj vtedy, keď budú k dispozícii nové informácie o víruse, jeho prenose a dopadoch.

Toto usmernenie má charakter poradenstva. Nejde o normu ani nariadenie a nevytvárajú sa ani nové právne záväzky ani nemenia existujúce povinnosti stanovené normami alebo zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zákon o BOZP). Podľa zákona o BOZP musia zamestnávatelia dodržiavať bezpečnostné a zdravotné normy a nariadenia vydané a presadzované buď ÚVZ SR, alebo štátnym plánom schváleným ÚVZ SR. Okrem toho sa v od všeobecnej povinnosti podľa zákona o BOZP vyžaduje, aby zamestnávatelia poskytovali svojim zamestnancom pracovisko bez známych nebezpečenstiev, ktoré by mohli spôsobiť smrť alebo vážne ublíženie na zdraví. Štátne plány schválené organizáciou ÚVZ SR môžu mať normy, nariadenia a politiky presadzovania, ktoré sa líšia od zásad ÚVZ SR, ale sú aspoň také účinné. Ďalšie informácie získate od svojho štátneho plánu .Tento postup teda žiadnym spôsobom nenahrádza aktuálne a v budúcnosti vydané usmernenia,opatrenia a lebo nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR ( www.uvzsr.sk ) ani Ústredného krízového štábu.

O COVID-19

Príznaky COVID-19

 • Infekcia vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19, môže spôsobiť ochorenie siahajúce od miernych po ťažké a v niektorých prípadoch môže byť smrteľné. Medzi príznaky zvyčajne patrí horúčka, kašeľ a dýchavičnosť. Niektorí ľudia infikovaní vírusom hlásili výskyt iných nedýchacích príznakov. Iní ľudia, označovaní ako asymptomatické prípady, nemali žiadne príznaky.
 • Podľa CDC sa príznaky COVID-19 môžu objaviť už za 2 dni alebo až 14 dní po expozícii.
 • Ako sa šíri COVID-19

  Aj keď prvé ľudské prípady COVID-19 pravdepodobne vyplynuli z vystavenia infikovaným zvieratám, infikovaní ľudia môžu šíriť SARS-CoV-2 na ďalších ľudí.

  Predpokladá sa, že vírus sa šíri hlavne z človeka na človeka vrátane:

 • Medzi ľuďmi, ktorí sú v úzkom kontakte (vo vzdialenosti do 6 stôp / 1,80 m).
 • Prostredníctvom respiračných kvapôčok, ktoré vznikajú, keď infikovaná osoba kašle alebo kýcha. Tieto kvapôčky môžu pristávať v ústach alebo nosoch ľudí, ktorí sú v blízkosti alebo prípadne vdýchnutí do pľúc.
 • Medzi stredné rizikové miesta vystavenia riziku patria tie, ktoré vyžadujú častý a / alebo úzky kontakt (t.j. do 1,5 m) od ľudí, ktorí môžu byť infikovaní SARS-CoV-2.
 • Je možné, že osoba môže dostať COVID-19 dotykom z povrchu alebo predmetu, na ktorom je SARS-CoV-2, a potom dotykom vlastných úst, nosa alebo možno aj očí, ale to sa nepovažuje za primárny spôsob šírenia vírusu.

  Tí ľudia sú považovaní za najviac nákazlivých, keď sú najviac symptomatickí (t.j. pociťujú horúčku, kašeľ a / alebo dýchavičnosť). Niekedy to môžu šíriť skôr, ako ľudia prejavia príznaky; o tomto type asymptomatického prenosu sa vyskytli správy s týmto novým koronavírusom, ale to sa tiež nepovažuje za hlavný spôsob šírenia vírusu.

  Aj keď Slovensko zaviedlo opatrenia v oblasti verejného zdravia na obmedzenie šírenia vírusu, je pravdepodobné, že sa bude aj naďalej vyskytovať určitý prenos z jedného človeka na druhého.

  Ako môže ohnisko COVID-19 ovplyvniť pracoviská

  Podobne ako chrípkové vírusy, aj SARS-CoV-2, vírus, ktorý spôsobuje COVID-19, má potenciál spôsobiť rozsiahle ohniská. Za podmienok spojených s rozšíreným šírením osôb medzi ľuďmi môžu dopady naraz zaznamenať viaceré oblasti Slovenska a ďalších krajín. V prípade absencie vakcíny môže byť ohnisko tiež predĺženou udalosťou. Výsledkom je, že pracoviská môžu zažiť:

  1. Absencia. Pracovníci by mohli chýbať, pretože sú chorí; sú opatrovateľmi chorých členov rodiny; sú opatrovateľmi pre deti, ak sú školy alebo centrá dennej starostlivosti zatvorené; majú doma ohrozených ľudí, napríklad imunokompromitovaných členov rodiny; alebo sa bojí prísť do práce kvôli strachu z možného vystavenia.
  2. Zmena obchodných zvyklostí. Dopyt spotrebiteľa po položkách súvisiacich s prevenciou infekcií (napr. Respirátory) sa pravdepodobne výrazne zvýši, zatiaľ čo záujem spotrebiteľov o iný tovar sa môže znížiť. Spotrebitelia môžu tiež zmeniť nákupné vzorce z dôvodu prepuknutia choroby COVID-19. Spotrebitelia sa môžu pokúsiť nakupovať v čase mimo špičku, aby obmedzili kontakt s inými ľuďmi, prejavili zvýšený záujem o služby dodania domov, alebo uprednostnili iné možnosti, ako je napríklad jazda autom, na obmedzenie kontaktu medzi ľuďmi.
  3. Prerušená dodávka / doručenia. Zásielky tovaru z geografických oblastí, ktoré sú vážne postihnuté COVID-19, môžu byť oneskorené alebo zrušené s oznámením alebo bez neho.


  Kroky, ktoré môžu všetci zamestnávatelia podniknúť na zníženie rizika vystavenia pracovníkov expozícii SARS-CoV-2

  Táto časť popisuje základné kroky, ktoré môže každý zamestnávateľ podniknúť na zníženie rizika vystavenia pracovníkov vírusu SARS-CoV-2, vírusu spôsobujúcemu COVID-19, na pracovisku. Neskoršie časti tohto usmernenia - vrátane tých, ktoré sa zameriavajú na pracovné miesta klasifikované ako miesta s nízkym, stredným, vysokým a veľmi vysokým rizikom expozície - poskytujú konkrétne odporúčania pre zamestnávateľov a pracovníkov v rámci konkrétnych kategórií rizika.

  Vypracovať plán pripravenosti a reakcie na infekčné choroby

 • Ak ešte neexistuje, vypracujte plán pripravenosti a reakcie na infekčné choroby, ktorý môže pomôcť pri ochranných opatreniach proti COVID-19.
 • Držte krok s usmernením od štátnych, miestnych, alebo územných zdravotníckych inštitúcií a zvážte, ako začleniť tieto odporúčania a zdroje do plánov špecifických pre vaše pracovisko.
 • Plány by mali brať do úvahy a riešiť mieru rizika spojenú s rôznymi pracoviskami a úlohami, ktoré pracovníci na týchto pracoviskách vykonávajú. Takéto úvahy môžu zahŕňať:

  Kde, ako a akým zdrojom zdrojov SARS-CoV-2 môžu byť pracovníci vystavení, vrátane:

 • Široká verejnosť, zákazníci a spolupracovníci; a
 • Chorí jednotlivci alebo osoby s obzvlášť vysokým rizikom infekcie (napr. Medzinárodní cestujúci, ktorí navštívili miesta s rozšíreným trvalým (prebiehajúcim) prenosom COVID-19, zdravotnícki pracovníci, ktorí mali nechránené expozície z ľuďmi, o ktorých je známe, že majú podozrenie, že majú COVID- 19).
 • Faktory nepracovného rizika doma a v komunitnom prostredí.

 • Jednotlivé rizikové faktory pracovníkov (napr. Vyšší vek; prítomnosť chronických zdravotných stavov vrátane stavov imunokompromitujúcich; tehotenstvo).
 • Kontroly potrebné na riešenie týchto rizík.
 • Riaďte sa štátnymi, miestnymi alebo územnými odporúčaniami týkajúcimi sa vypracovania pohotovostných plánov pre situácie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prepuknutia choroby, ako napríklad:

 • Zvýšená miera pracovnej absencie.
 • Potreba sociálneho dištancovania, striedania pracovných zmien, znižovania počtu operácií, poskytovania služieb na diaľku a iných opatrení na zníženie vystavenia.
 • Možnosti vykonávania základných operácií so zníženou pracovnou silou, vrátane pracovníkov krížového vzdelávania naprieč rôznymi pracovnými miestami s cieľom pokračovať v prevádzke alebo poskytovať služby
 • Prerušené dodávateľské reťazce alebo oneskorené dodávky.
 • Plány by mali tiež zvážiť a zaoberať sa ďalšími krokmi, ktoré môžu zamestnávatelia podniknúť na zníženie rizika vystavenia pracovníkov SARS-CoV-2 na svojom pracovisku, ktoré sú opísané v nasledujúcich častiach.

  Pripraviť sa na implementáciu základných opatrení na prevenciu infekcií

  Pre väčšinu zamestnávateľov bude ochrana pracovníkov závisieť od zdôraznenia základných opatrení na prevenciu infekcií. Všetci zamestnávatelia by mali podľa potreby uplatňovať osvedčené postupy hygieny a kontroly infekcií vrátane:

 • Podporujte časté a dôkladné umývanie rúk, a to aj tým, že pracovníkom, zákazníkom a návštevníkom pracoviska poskytnete miesto na umývanie rúk. Ak mydlo a tečúca voda nie sú okamžite k dispozícii, použite handry na ruky na báze alkoholu obsahujúce najmenej 60% alkoholu.
 • Vyzvite pracovníkov, aby zostali doma, ak sú chorí.
 • Vyžadujte dýchaciu etiketu vrátane zakrývania úst u kašľa a kýchania.
 • Podporte pracovníkov, aby zostali doma, ak sú chorí.
 • Zamestnávatelia by mali preskúmať, či môžu zaviesť politiky a postupy, ako sú flexibilné pracoviská (napr. Práca na diaľku) a pružný pracovný čas (napr. Striedavé zmeny), aby sa zvýšila fyzická vzdialenosť medzi zamestnancami a medzi zamestnancami a ostatnými, ak to odporučia štátne a miestne zdravotnícke orgány na využívanie stratégií sociálneho dištancovania.
 • Ak je to možné, odrádzajte pracovníkov od používania telefónov, písacích stolov, kancelárií alebo iných pracovných nástrojov a vybavenia iných pracovníkov.
 • Udržiavajte pravidelné upratovacie postupy vrátane bežného čistenia a dezinfekcie povrchov, vybavenia a iných prvkov pracovného prostredia. Pri výbere čistiacich chemikálií by zamestnávatelia mali konzultovať informácie o dezinfekčných štítkoch schválených Agentúrou pre ochranu životného prostredia (EPA) s tvrdeniami proti objavujúcim sa vírusovým patogénom. Očakáva sa, že výrobky s novými nálezmi vírusových patogénov schválenými EPA budú účinné proti SARS-CoV-2 na základe údajov o ťažšom usmrtení vírusov. Postupujte podľa pokynov výrobcu na použitie všetkých čistiacich a dezinfekčných produktov (napr. Koncentrácia, spôsob aplikácie a doba kontaktu, OOP).
 • Ak je to vhodné, vypracujte zásady a postupy rýchlej identifikácie a izolácie chorých ľudí

 • Okamžitá identifikácia a izolácia potenciálne infekčných jednotlivcov je kritickým krokom pri ochrane pracovníkov, zákazníkov, návštevníkov a iných osôb na pracovisku.
 • Zamestnávatelia by mali informovať a povzbudzovať zamestnancov, aby sledovali príznaky a príznaky COVID-19, ak majú podozrenie na možnú expozíciu.
 • Zamestnávatelia by mali vyvinúť zásady a postupy, ktoré umožnia zamestnancom hlásiť, že sú chorí alebo majú príznaky COVID-19.
 • Zamestnávatelia by mali podľa potreby vypracovať politiky a postupy na okamžitú izoláciu ľudí, ktorí majú príznaky a / alebo príznaky COVID-19, a vyškoliť pracovníkov, aby ich vykonávali. Presuňte potenciálne infekčných ľudí na miesto mimo pracovníkov, zákazníkov a iných návštevníkov. Aj keď väčšina pracovísk nemá osobitné izolačné miestnosti, určené priestory s uzatvárateľnými dverami môžu slúžiť ako izolačné miestnosti, až kým nebude možné potenciálne chorých ľudí zo staveniska odstrániť.
 • Podniknite kroky na obmedzenie šírenia respiračných sekrétov u osoby, ktorá môže mať COVID-19. Ak je to možné, poskytnite jej tvárovú masku a požiadajte osobu, aby ju nosila, ak je tolerovaná. Poznámka: Tvárová maska (nazývaná tiež chirurgická maska, maska na zákrok alebo iné podobné výrazy) na pacientovi alebo inej chorej osobe by sa nemala zamieňať s PPE pre pracovníka; maska pôsobí tak, že obsahuje potenciálne infekčné respiračné sekréty pri zdroji (t. j. nos a ústa osoby).
 • Ak je to možné, izolujte ľudí podozrivých z toho, že majú COVID-19, oddelene od ľudí s potvrdenými prípadmi vírusu, aby ste zabránili ďalšiemu prenosu - najmä na pracoviskách, kde sa vyskytujú lekárske vyšetrenia, triedenie alebo zdravotnícke činnosti, pomocou buď trvalých (napr. Steny / inej miestnosti) alebo dočasná bariéra (napr. plastová fólia).
 • Obmedzte počet pracovníkov vstupujúcich do izolačných oblastí.
 • Chráňte pracovníkov v tesnom kontakte s (t.j. do 1,5 m) chorej osoby alebo osôb, ktoré s nimi boli dlhšie alebo opakovane v kontakte, pomocou ďalších technických a administratívnych kontrol, bezpečných pracovných postupov a OOP. Zamestnancom, ktorých činnosť zahŕňa úzky alebo dlhodobý / opakovaný kontakt s chorými ľuďmi, sa venujeme ďalej v neskorších oddieloch pokrývajúcich pracoviská klasifikované ako stredné a veľmi vysoké alebo vysoké expozičné riziko.
 • Zdieľať

  Ak máte akékoľvek práce s podlahami...

  Stačí zavolať na našu 24 hodinovú linku tiesňového volania.

  telefon0918 076 494
  banner