Všeobecné obchodné podmienky

Definícia

„Spoločnosť“, „My“, „nás“ sa týka spoločnosti Interier studio! Služby a podlahy Interier Studio! Webová stránka služieb.

„Podlahár“, „parketár“, „prevádzkovateľ“, „dodávateľ“, „podlahová brúska“ sa týka osoby alebo skupiny ľudí vykonávajúcich reštaurovanie, opravy, renováciu, brúsenie, povrchovú úpravu a údržbu dreva.

„Klient“ je vo vzťahu k osobe, ľuďom, spoločnosti alebo právnickej osobe, ktorej sú služby poskytované a poskytované spoločnosťou Interier Studio! Služby.

„Adresa klienta“ sa vzťahuje na každú danú adresu, na ktorú bola služba rezervovaná.

„Služba“ zahŕňa všetky služby týkajúce sa drevených podláh vykonávané spoločnosťou Interier Studio! Služby.

Zmluva

 • Zmluvné podmienky na tejto stránke predstavujú zmluvu medzi spoločnosťou Interier Studio! Služby a Klient. Pomocou webovej stránky a rezervačných služieb poskytovaných spoločnosťou Interier Studio! Služby, ktoré klient súhlasí s obchodnými podmienkami spoločnosti. Klient je zodpovedný za to, aby sa informoval o Zmluvných podmienkach vyhlásených spoločnosťou
 • Spoločnosť a Klient by mali zabezpečiť, aby sa ich príslušné zodpovednosti vykonávali podľa tejto dohody v súlade so všetkými zákonnými predpismi a kódexmi správania.
 • Tieto obchodné podmienky majú prednosť pred akýmikoľvek inými Obchodnými a nákupnými podmienkami uvedenými Klientom, pokiaľ sa riaditeľ spoločnosti písomne nedohodne inak.
 • Pokiaľ sa riaditeľ spoločnosti písomne nedohodne inak, nie sú platné žiadne ďalšie zmeny alebo zmeny týchto podmienok.
 • Citácie

 • Spoločnosť používa metrické merania alebo národné priemerné veľkosti miestností vždy, keď spoločnosť počíta cenové ponuky telefonicky alebo iným spôsobom vzdialenej komunikácie.
 • Reštaurovanie a brúsenie drevených podláh sú spoplatnené na meter štvorcový. Spoločnosť tiež zohľadňuje stav podlahy / podkladu. Klient musí uznať skutočnosť, že niektoré podlahové materiály a detaily môžu vyžadovať viac času a zdrojov ako priemerná obnova drevených podláh. V dôsledku toho si spoločnosť vyhradzuje právo účtovať poplatok na mieru (vyššiu) v porovnaní so sadzbami oznámenými na webovej stránke a inými reklamnými materiálmi.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť pôvodnú cenovú ponuku, ak sa zmenia aj pôvodné požiadavky klienta.
 • Klient si musí byť vedomý toho, že rozdiely v skutočných rozmeroch a kótovaných sú povolené s prekročením 5% a tieto budú s klientom pred začatím akejkoľvek služby prediskutované. V prípade potreby sa poskytne nová ponuka na pokrytie všetkých rozdielov.
 • Po kontrole podlahy Spoločnosťou budú všetky ponuky potvrdené písomnou formou, pokiaľ sa s klientom nedohodne inak.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, ktorá nie je rezervovaná, do 60 dní od jej poskytnutia.
 • Všetky písomné ponuky poskytnuté spoločnosťou obsahujú odkaz na úplné obchodné podmienky spoločnosti.
 • DPH

  Všetky ceny služieb a tovaru, ktoré spoločnosť oznámi na webovej stránke alebo v iných reklamných materiáloch, sú vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.

  Zariadenia

 • Spoločnosť by mala poskytnúť všetok materiál, výrobky, spotrebný materiál, údržbárske a reštauračné vybavenie potrebné na vykonávanie obnovy, opravy, brúsenia, povrchovej úpravy a údržby drevených podláh. Výnimky sa môžu vyskytnúť, ak sa s klientom dohodne inak.
 • Klient musí zabezpečiť dodávku tečúcej vody a elektriny vo všetkých priestoroch, kde je služba dodaná a vykonávaná.
 • Platby, príplatky, oneskorené platby

 • Okamžitá platba po dokončení prác sa vyžaduje, pokiaľ sa spoločnosť písomne nedohodne inak. Platby sa prijímajú v hotovosti, bankovým prevodom, debetnou alebo kreditnou kartou.
 • Prepitné nie je povinné ani vyžadované, ale je vždy veľmi ocenené.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať úrokovú sadzbu z nezaplatených faktúr za viac ako 30 dní. Úroková sadzba je 8% ročne nad základnou sadzbou Slovenskej Narodnej banky. Úroková sadzba sa začne účtovať od dátumu splatnosti do dátumu skutočnej platby podľa zákona o oneskorených platbách.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo zaregistrovať všetky platby, ktoré nedostala do 30 dní (v prípade Podnikateľov) a 14 dní (v prípade rezidenčných klientov) na inkaso registerdlznikov.sk .
 • Klient si musí byť vedomý, že ďalšie poplatky spojené s registráciou na registerdlznikov.sk zahŕňajú: príslušné súčasné súdne poplatky, 150 euro právneho poplatku za správu, a nárok so sadzbou 6,3.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek zmluvu a spätný poplatok za dokončené služby na úpravu zostatku podľa počiatočných sadzieb v prípade nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií poskytnutých klientom, ktorých výsledkom sú zľavy na služby.
 • Sadzby platieb od spoločnosti Interier Studio! Služby by mali zostať tak, ako bolo dohodnuté na písomnej ponuke, ktorú spoločnosť poskytne klientovi alebo jeho zástupcovi. Pokiaľ nie je dohodnuté medzi Spoločnosťou a Klientom, Klient nie je schopný vykonať žiadne zníženia alebo zadržania z faktúry.
 • Platby za materiál a výrobky sú potrebné pri rezervácii služby. Klient si musí byť vedomý toho, že zásoby sú uvoľňované iba zúčtovanými prostriedkami. Spoločnosť by mala uplatniť konečné zľavy a ponuky na konečnú faktúru. Dostupnosť výrobkov a materiálov je predmetom súčasných zásob. Klientovi sa odporúča rezervovať podlahové materiály a výrobky vopred.
 • Zrušenie

 • Klient je oprávnený zrušiť plánovanú službu, ale vyžaduje si to oznámenie najmenej jeden deň pred doručením služby.
 • Spoločnosť má právo uplatniť opravný poplatok vo výške 140,00 Euro v prípade, ak je oznámenie poskytnuté klientom v ten istý plánovaný deň poskytovania služby.
 • Ak zmluvné strany spoločnosti prídu na adresu klienta a nemôžu sa dostať na túto adresu, nepovažuje sa to za chybu spoločnosti. Klient poskytuje kľúče na umožnenie prístupu k adrese, musí sa ubezpečiť, že všetky kľúče môžu otvoriť všetky zámky bez akýchkoľvek námahy alebo dodatočných zručností.
 • Klient môže vykonať zmenu dňa a času svojej rezervácie a Spoločnosť urobí všetko, čo bude v jej silách, aby vyhovela požiadavke bezplatne v prípade, že k zmene nedôjde v ten istý deň poskytovania plánovanej podlahovej služby.
 • Ak sa Klient rozhodol zrušiť už prebiehajúcu službu bez schválenia Spoločnosťou, Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať celú sadzbu služby.
 • Kompenzácie

 • Po vykonaní služby spoločnosťou spoločnosť nebude akceptovať žiadne nároky na vrátenie prostriedkov, pokiaľ sa nárok nepovažuje za schválený.
 • Nároky na vrátenie sú akceptované a vrátenie bude uskutočnené iba v prípade, že spoločnosť alebo jej zmluvný dodávateľ nie je schopný vykonať práce z dôvodov, ktoré sú mimo zodpovednosti klienta.
 • Žiadosti o vrátenie platby sa budú posudzovať ako vyhovujúce po vykonaní postupu na vybavenie sťažnosti.
 • Sťažnosti

 • Spoločnosť predpokladá, že všetky podlahové služby poskytli splnenie očakávaní klienta, pokiaľ spoločnosť nedostane písomnú poznámku s podrobnosťami o sťažnosti
 • Všetky sťažnosti by mali byť v písomnej forme a spoločnosť by ich mala dostať poštou, e-mailom alebo faxom najneskôr do 48 hodín po dokončení služby.
 • Spoločnosť by mala všetky sťažnosti úplne prešetriť. Spoločnosť by sa mala pokúsiť vyriešiť záležitosť k spokojnosti klienta.
 • Klient by mal spoločnosti umožniť vrátenie a opakovanie spornéj otázky (alebo problémov). Klient by nemal hľadať alternatívne metódy pre riešenie problémov v prípade, že klient sa chce k spoločnosťi vrátiť a opraviť problémy. Klient by nemal hľadať alternatívne spôsoby riešenia problémov skôr, ako požiada spoločnosť o konanie týkajúce sa vrátenia a náhrady.
 • Reklamácie a stráca

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou spoločnosti pokrýva škody, ktoré spôsobí zmluvný dodávateľ pracujúci v mene spoločnosti.
 • Spoločnosť môže požadovať vstup do miesta uplatnenia reklamácie do 24 hodín, aby sa problém odstránil a problém sa znova neopakoval.
 • Klient si musí byť vedomý, že k nehodám môže dôjsť, aj keď všetci dodávatelia a pracovníci spoločnosti robia všetko, čo je v ich silách, aby položky neporušovali alebo rušili vzhľad podlahy. Bude sa pokúšať o rovnakú výmenu poškodenej alebo prerušenej položky, ale nie je to zaručené. Spoločnosť odporúča všetkým klientom, aby podľa možnosti uskladnili všetky nenahraditeľné a cenné veci.
 • Spoločnosť opraví položku na svoje náklady v prípade poškodenia majetku klienta. V prípade, že sa položka nedá opraviť, mala by spoločnosť pripísať klientovi aktuálnu hotovostnú hodnotu ako náhradu po zaplatení poskytnutých služieb.
 • Zodpovednosť

 • Spoločnosť za žiadnych okolností nezodpovedá za straty, omeškania, škody alebo kompenzácie, ktoré môžu vzniknúť Klientovi v dôsledku alebo akýmkoľvek spôsobom spojené s:
 • Neuskutočnenie servisu v dôsledku faktorov, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti, vrátane nepriaznivých poveternostných podmienok, záplav, nemožnosti získať prístup do priestorov, nedostatku vhodných zdrojov (voda, elektrina, osvetlenie).
 • Neskorý príchod zmluvných partnerov spoločnosti na servisné adresy z dôvodu dopravných a iných problémov, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť.
 • Existujúce škody na majetku klienta vrátane všetkých škvŕn, spálenín, rozliatí atď., Ktoré nemôžu zmluvné strany úplne alebo čiastočne odstrániť alebo odstrániť pomocou štandardizovaných priemyselných metód.
 • Spoločnosť nezodpovedá za neuspokojivé výsledky zo služieb, ak klient alebo tretia strana, alebo chôdza s domácimi miláčikmi vytvorí škodu v nedávno dokončených podlahách.
 • Spoločnosť nezodpovedá za škody v hodnote 50 €uro alebo menej.
 • Spoločnosť nezodpovedá za náhodné predieravenie pri pribíjani u vodných a plynových potrubí, ktoré nie sú inštalované v súlade s národnými predpismi pre rozvody. Spoločnosť by sa mala ubezpečiť, že klient je o tom ústne informovaný. Pred pokračovaním v službe bude potrebné písomné potvrdenie a za všetky vzniknuté problémy bude zodpovedný klien
 • Spoločnosť nezodpovedá za žiadne zlé výsledky pri reštaurovaní a údržbe drevených podláh, ak je podlaha po oprave vystavená väčšiemu opotrebovaniu a nadmernému poškodeniu.
 • Spoločnosť nezodpovedá za žiadne pachy vznikajúce počas a po ukončení servisu v dôsledku faktorov, ako je zlá alebo nedostatočná ventilácia a vhodné kúrenie.
 • Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody spôsobené premiestnením nábytku späť do miestnosti s podlahou ošetrenou Klientom skôr ako 48 hodín od nanesenia posledného náteru finálneho / tesniaceho produktu alebo morenia podlahy.
 • Na zabezpečenie kontroly kvality spoločnosť zaznamenáva všetky prichádzajúce a odchádzajúce telefonické rozhovory. V prípade akýchkoľvek otázok a vyšetrovaní sa záznamy vedú a podliehajú spätnému postúpeniu.
 • Dodatočné podmienky

 • klientovi bude účtovaná suma 10,00 €uro, ak klient požiada spoločnosť, aby získala kľúče od adresy mimo poštovej adresy klienta. Tento poplatok sa vzťahuje iba na vyzdvihnutie kľúčov a ak sa kľúče musia vrátiť na vyzdvihovaciu adresu, klientovi bude znova účtovaná suma 10 €uro.
 • Ak je klientovi poskytnutý odhad, ako dlho bude trvať, kým bude práca dokončená, musí si byť vedomý, že odhady sú založené na priemernej dobe, ktorú tieto služby potrebujú na dodanie a dokončenie z predchádzajúcich skúseností spoločnosť podobnej veľkosti ako klientskej podlahy. Presný odhad je zložitý z dôvodu konkrétnych prekážok a vyžaduje sa určitý stupeň flexibility.
 • Klient musí uznať, že citácia cena nie je "paušálne" a neobsahuje nič iné, na rozdiel od všetkých citovaných služieb .
 • Pokiaľ nie je uvedené inak, cena nezahŕňa čistenie pristorou.
 • Naši dodávatelia sú vždy radi, keď môžu pomôcť s premiestnením nábytku, a vzhľadom na zdravotné a bezpečnostné predpisy sa budú snažiť pomocť so sťahovanim na základe Vášho rozhodnutia.
 • Naši dodávatelia sú vždy radi, keď môžu pomôcť s premiestnením nábytku, a vzhľadom na zdravotné a bezpečnostné predpisy sa budú snažiť pomocť so sťahovanim na základe Vášho rozhodnutia.
 • Pred vykonaním servisu by sa mali všetky cenné, rozbitné a krehké veci odstrániť a uskladniť.
 • Počas práce musí klient alebo jeho zástupca dohliadať na majetok. Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek zlyhanie Klienta.
 • Účelom ustanovení zmluvy nie je poskytnúť výhody tretím stranám, ktoré sú vylúčené z tejto dohody.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny Podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny sa týkajú nových obchodov, ale nie existujúcich zmlúv.

 • Záruka služieb - povinnosti a obmedzenia

  Naša spoločnosť v súčasnosti ponúka možnosti medzinárodnej prepravy. Prijímame objednávky, ktoré sú fakturované alebo dodávané do destinácií mimo Slovenska.

  Vrátenie a výmena

  Záruka spoločnosti na servis prichádza s bezplatnou kontrolou na mieste a vyhodnotením stavu podlahy na základe sťažnosti vznesenej po vykonaní a dokončení služby. Klient si musí byť vedomý toho, že niekedy je potrebných viac ako jedna návšteva, aby bolo možné vykonať inšpekcie zo strany výrobcov a dodávateľov, aby sa správne identifikovala povaha poruchy.

  Táto záruka na služby sa vzťahuje na prácu a materiály v prípade porúch spôsobených nevhodným použitím výrobkov a materiálov alebo nesprávnou prípravou na inštaláciu drevených podláh.

  Každá služba na inštaláciu drevených podláh, ktorú poskytuje spoločnosť, má 2-ročnú záruku. Každá služba reštaurovania drevených podláh je poskytovaná so zárukou 3 mesiace.

  Spoločnosť má právo uplatniť obmedzenia na záruku servisu spoločnosti pre služby reštaurovania drevených podláh na podlahách, ktoré pôvodne spoločnosť neinštalovala.

  Záruka služieb - obmedzenia a výnimky

  Záruka za služby sa neposkytuje za služby, ktoré nie sú uhradené v plnej výške pri dokončení podľa konečných faktúr.

  Záruka na služby sa nevzťahuje na škody spôsobené servisom tretích strán vrátane únikov a vlhkosti spôsobených chybným zariadením, zvýšenej vlhkosti vzduchu, zvýšenej vlhkosti podkladovej vrstvy, ktorá sa objaví po inštalácii drevených podláh.

  Záruka na služby sa nevzťahuje na práce na podlahových krytinách na konci doby ich použiteľnosti vrátane drevených podláh s umelým povrchom so zníženou hrúbkou hornej vrstvy.

  Záruka na servis laminátových podláh a drevených veľkoplošných podláh je obmedzená na záruku poskytnutú výrobcom materiálov. Spoločnosť pokrýva iba servisné a materiálne chyby pre príslušenstvo do 3 mesiacov od inštalácie podlahy.

  Servisná záruka sa nevzťahuje na vyplňovanie medzier pomocou živicového plniva na pôvodných borovicových podlahových doskách a iných podlahových doskách bez systému uchytenia pera a drážky.

  Poistenie spoločnosti

  Akákoľvek práca vykonaná spoločnosťou je krytá poistením zodpovednosti za škodu. Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa, poistenie rizika liečby pre súkromné obydlia, kancelárie, reštaurácie a nemocnice.

  Funguje v rámci CSI Schéma stavebného priemyslu

  Na objednanie služby v spoločnosti by všetci dodávatelia, ktorí pracujú v rámci CIS, mali vziať nákupnú objednávku prijatú e-mailom alebo v tlačenej podobe.

  Platby sa prijímajú na základe faktúry Pro-Forma vyhotovenej spoločnosťou Interier Studio!

  Platby musia byť prijaté najneskôr do 30 dní od odoslania zálohovej faktúry.

  Zákon

  Tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovenskéj republiky a podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov Slovenska.

  Ak máte akékoľvek práce s podlahami...

  Stačí zavolať na našu 24 hodinové číslo tiesňového volania.

  telefon0904 676 666